Ce reprezintă E-learning-ul

Ce reprezintă E-learning-ul

E-Learning este tehnologia care a revoluționat sistemul tradițional de învățare la distanță, iar oportunitățile sale au fost sesizate și valorificate atât în instituiiții de învățământ, cât și la nivelul organizațiilor publice sau private. Din punctul de vedere al structurii, un sistem de eLearning asigură facilități pentru transferul de cunoștințe prin dezvoltarea și publicarea de conținut educațional sub formă de cursuri sau biblioteci virtuale și verificarea și testarea cunoștințelor folosind simulări manageriale, scenarii sau studii de caz pentru evaluare. Luând în considerare principalele caracteristici ale sale, putem defini conceptul de sistem de eLearning ca fiind un ansamblu de metode, tehnici, instrumente și proceduri prin care se asigură furnizarea de programe de învățare sau training, folosind mijloace electronice, precum și evaluarea gradului de asimilare a cunotinelor de către studenți. Există numeroase variante de implementare a unui sistem de eLearning; astfel, de cele mai multe ori, se recurge la soluții de tip ”blended learning”, care combină metodele clasice de învățare cu cele de tip eLearning.

Dezvoltarea exponenţială cunoscută de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în ultima vreme a condus la înregistrarea unei adevărate revoluţii în domeniul instruirii asistate de calculator. Pe fondul schimbărilor rapide şi progresului tehnologic înregistrat, precum şi pe fondul tendinţei de globalizare a educaţiei universitare şi eliminare a graniţelor dintre studenţi, s-au deschis noi perspective pentru practica educaţională, aceasta fiind completată cu metode moderne de predare-învăţare şi evaluare, metode specifice societăţii informaţionale.

Una dintre aceste metode presupune utilizarea unei abordări orientate mai mult pe instruire în ceea ce priveşte procesul educaţional. Utilizat iniţial doar ca un termen generic care se referea la dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea mai flexibilă a educaţiei, e-learning a devenit mai mult decât un simplu experiment. S-a dovedit pe baza studiilor şi proiectelor experimentale că utilizarea e-learning împreună cu tehnologiile informaţiei şi comuncaţiilor oferă posibilitatea îmbunătăţirii semnificative a procesului educaţional. În prezent, e-learning-ul a devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, astfel că a fost adoptat de către multe dintre unităţile de învăţământ, mai ales datorită avantajelor oferite de posibilitatea instruirii continue sau de cele legate de larga aplicabilitate în cadrul organizaţiilor cele mai diverse. Studiile de specialitate publicate în ultimii cinci ani arată o creştere continuă a utilizării e-learning în cadrul organizaţiilor.

         Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.

         Învăţământul la distanţă este forma de învăţământ instituţionalizată la începutul secolului XX, sprijinită iniţial pe facilităţile de comunicare oferite prin intermediul poştei, telefonului, iar apoi al televiziunii.

         Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică ale activităţii de instruire în contexul utilizării tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane.

         Învăţământul asistat de calculator (CBL – Computer Based Learning), apărut prin anii ’70, este învăţământul îmbogăţit cu ajutor unui „ansamblu de tehnici şi metode de utilizare a sistemelor informatice ca unelte pedagogice integrate unui context educativ, fie că este vorba de învăţământ (şcoală primară, liceu, facultate) sau formare permanentă”.

         Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video.

         Instruirea bazată pe Web (WBL – Web-Based Learning) a reuşit să transforme spaţiul WWW într-un veritabil „vehicul pentru intruire”, diversele materiale educaţionale utilizate fiind accesibile online: instrumente software dedicate instruirii, materiale didactice, manuale electronice, legături spre alte surse educaţionale.

         Predarea pe Internet (WBT – Web-Based Teaching) a extins învăţământul online prin organizarea unor grupe de studenţi coordonaţi de către un instructor, înglobând şi o serie de sisteme de comunicaţie: liste de e-mail, forumuri de discuţii, videoconferinţe.

         Instruirea combinativă (Blended Learning) este forma de instruire în care metodele tradiţionale de instruire sunt combinate cu cele care utilizează tehnologia.

         Un curs electronic este un curs tradiţional transpus într-un format accesibil (text, multimedia, audio, video) cu ajutorul calculatorului.

Se numeşte clasă virtuală spaţiul de învăţare online pe care utilizatorii pot să-l utilizeze concomitent. De obicei, cei care învaţă pot asista la o prelegere live şi de cele mai multe ori sunt posibile şi intervenţii din partea celor care învaţă (întrebări, semnale, influenţarea vitezei). Într-o clasă virtuală pot fi integrate şi elemente cum este cea de Application Sharing.

Un obiect educaţional este o entitate, digitală sau non-digitală, ce poate fi utilizată, reutilizată sau referenţiată, în timpul procesului educaţional susţinut de tehnologie.

         Sistem pentru managementul conţinutului învăţării (LCMS – Learning Content Management System) este un sistem software care, pe lângă organizarea şi managementul cursurilor şi a instruiţilor, permite şi administrarea şi realizarea de conţinuturi. Aceste LCMS-uri sunt dotate cu sisteme ample de drepturi, funcţii de redactare şi funcţii de autori.

         Sistem pentru managementul învăţării (LMS – Learning Management System) este un sistem software care permite organizarea învăţământului online, prin înregistrarea procesului instruirii, înregistrarea rezultatelor testelor, prin parcurgerea întregului material educaţional de transmis.

Noţiunea de tutoriat la distanţă (Tele-tutoring) este utilizată cu întelesul de asistare de procese de instruire electronică. Alternativ se folosesc aici sinonimele: eTutoring, Online Trainer etc. În cazul de Tele-tutoring se poate face distincţie între asistenţă de specialitate sau asistare organizatorică. Se preconizează că asistenţa de specialitate în procesele de învăţare se realizează prin Tele-Tutoring cu formare profesională specializată, asistarea în domenii de specialitate obţinându-se prin asistenţă de specialitate din partea unor cadre de specialitate şi instructori. Programe de învăţare tutoriale sunt pachete software care asistă pe cel ce învaţă în trecerea lui prin program şi sunt, în esenţă, construite linear.

         Proiectarea instruirii asistate de calculator poate fi definită ca fiind dezvoltarea sistematică a specificaţiilor procesului de instruire utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii procesului de instruire. Aceasta este definită de un întreg proces de analiză a necesarului de deprinderi, cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării şi de concepere a unui sistem de transfer şi de livrare care să asigure satisfacerea acestor necesităţi.

Un sistem integrat de învăţare (Integrated Learning System) este un pachet software de management al instruirii şi evaluării cunoştinţelor instruiţilor, determinând totodată şi evoluţia instruiţilor în cadrul procesului educaţional. Primele sisteme integrate de învăţare au fost realizate de către Patrick Suppes, la Universitatea Stanford, în anii 1960.

Un mediu virtual de învăţare (VLE – Virtual Learning Environment) este un mediu cu două funcţii de bază:

 • interacţiune între tutori şi studenţi, incluzând comunicare şi schimb de informaţii;
 • distribuirea de conţinut, adică publicaţii online, management şi recuperare de documente şi alte informaţii.

Un sistem de e-learning constă într-o experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează resurse educaţionale stocate pe medii electronice într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de subiecţi în maniera proprie, fără a-i constrânge la activităţi sincrone de grup. Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a înlocui tipurile tradiţionale de formare, ci de a le completa în scopul măririi randamentului acestora.

         Software educaţional reprezintă orice produs software în orice format ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale. Procesul de e-learning este definit prin interacţiunea prin medii de comunicare între instructor şi instruit cu participarea activă a unui manager al pachetului software necesar.

Avantajele utilizării e-learning-ului:

 1. Independenţa geografică, mobilitatea creează posibilitatea de a accesa conţinutul materialului educaţional de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal şi a reţelei;
 2. Accesibilitate online este o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie, prin care se înţelege accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, fără dependenţă de timp;
 3. Prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
 4. Individualizarea procesului de învăţare. Fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare şi se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau vizuală), iar parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, controlându-şi rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid şi permanent;
 5. Metode pedagogice diverse. Programele e-learning trebuie să aibă la bază diverse metode pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la parcurgerea materialelor didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la certificarea programului, dacă este cazul; o serie de experimente care studiază efectul pe care îl are utilizarea diverselor medii în însuşirea cunoştinţelor au dus la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate;
 6. Administrarea online. Utilizarea sistemelor e-learning necesită asigurarea securităţii utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor şi a serviciilor oferite în reţea;
 7. Costuri reduse de distribuţie. Software-ul educaţional sau soluţiile electronice de învăţare nu sunt ieftine. Totuşi, costurile lor sunt mai reduse decât cele implicate de o sesiune de învăţare “clasică”, deoarece sunt eliminate cheltuielile de deplasare, închirierea spaţiilor pentru cursuri, cazarea şi masa subiecţilor;
 8. Timp redus de studiu. În unele cazuri, în funcţie de soluţia de tehnică adoptată, şi timpul poate fi trecut la categoria reducerea costurilor, căci subiectul nu va întrerupe activitatea profesională pentru a urma un curs, ci va avea nevoie doar de câteva ore zilnic pentru a învăţa online sau offline pe computer;
 9. Interacţiuni sincrone şi asincrone. Cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi instruiţi se pot completa;
 10. Tehnologii dinamice diverse, ce permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatorii cei mai avizaţi;
 11. Învăţământul online este organizat pe subiecte, spre deosebire de cel tradiţional care este organizat pe grupe de vârstă; într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând graniţele spaţiale.

Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor schimbă perspectiva asupra practicii educaţionale, completând cadrul educaţional cu metodologii moderne de învăţare specifice societăţii informaţionale. E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale, ci să întărească procesul de învăţare. Adoptat în unitaţile de învăţământ, ca o alternativă la educaţia tradiţională, acesta a condus la formarea învăţământului la distanţă. În acelaşi timp, facilitează procesul de instruire continuă a membrilor unei comunităţi care adoptă o soluţie de e-learning. La nivelul organizaţiilor, sistemele de e-learning pot promova o învăţare colaborativă, optimizând procesul de învăţare organizaţională specific întreprinderilor moderne.

Sistemele de e-learning vor deveni instrumente de formare a personalităţii şi creativităţii utilizatorilor. Prin instruire personalizată şi colaborare distribuită se vor putea eficientiza toate activităţile umane în societatea bazată pe cunoaştere a acestui început de secol. Instruirea asistată capătă un conţinut cu o anumită funcţionalitate, aflat într-o permanentă evoluţie, condiţionată de echipele de profesori, formatori şi administratori ai conţinutului şi ai funcţionalităţii acestuia şi de specialiştii din domeniul tehnologiei informaţiei, care asigură portabilitatea în noile medii. Contextul este deschis şi condiţionat de segmentul de instruiţi vizat şi de „dorinţa de viaţă“ a sistemului viu numit e-learning.

 

Spune ce crezi

Contact Us

Student Atreprenor

Aleea Mihail Sadoveanu nr.3
contact@studentantreprenor.ro