Implicarea factorilor de mediu în activitatea întreprinderii

SA 2.4 – Ungureanu George, Mihalache Roxana, Nacu Gherasim

Economia modernă se caracterizează printr-o concurență sporită. Rezultatele activității inovatoare inițiate de accelerarea progresului științific și tehnic, afectează în mod substanțial toate aspectele dezvoltării societății umane, schimbă mediul de viață și activitatea umană, modalități de asigurare a existenței și dezvoltării sale.

Inovațiile sunt forța de bază și condiția prealabilă a dezvoltării activității economice a întreprinderilor. Activitatea inovatoare este una dintre activitățile principale ale oricărei companii care folosește cunoștințele și interacționează cu domeniul tehnologiei, economiei și ecologiei, psihologiei sociale și sociologiei, științelor de bază și aplicate, teoria și practica producției și managementului, strategia și tactica.

Conceptul de inovație al întreprinderii este potențialul de inovare, care este definit în general ca o combinație de științific, tehnic, tehnologic, infrastructural, financiar, juridic, cultural și alte oportunități de a oferi percepție și realizare de inovații, adică introducerea de inovații.

Rolul crescând al inovațiilor și al activității inovatoare în dezvoltarea întreprinderii necesită o analiza a impactului factorilor asupra inovație, activitate inovatoare și, în special, în domeniul nivelul de inovație al activităților sale.

Actualizarea potențialului inovator este o condiție prealabilă pentru companie de inovare, care se caracterizează prin intensitatea proceselor de inovare și exprimată în termeni de activități inovatoare și rezultate de performanță, exprimate în termenii eficienței inovației.

Clasificările factorilor care influență activitatea inovatoare a întreprinderilor

Orice cercetare a esenței capacității inovatoare, a activității inovatoare, a formelor, intensității și rezultatelor acesteia în cadrul întreprinderii de cercetare implică inevitabil necesitatea identificării și studierii factorilor care determina de fapt parametrii fenomenelor investigate.

Factorii care afectează nivelul de inovație al companiei

 • Macro, factori externi mediați (indirect) de impact
 • Microambient, factori externi efect direct (direct)
 • Factori interni

Factorii de mediu. Compania este într-un schimb constant cu mediul, oferind astfel oportunitatea funcționării și dezvoltării sale eficiente.Starea mediului extern este cheia dezvoltării întreprinderilor inovatoare, întrucât un mediu extern în raport cu orice întreprindere este condiția obiectivă și determinantă a existenței sale.

Clasificarea factorilor de mediu:

 • factori de influență directă (micro-ambient), afectează inovația companiei: factorii legali, politici, sociali, tehnologici, economici, durabili și climatici.
 • factori de influență indirectă (macro-ambient), creează condiții generale pentru existența întreprinderilor în mediu

Factorii de influență indirectă (macro-împrejurimile) creează condiții generale pentru existența întreprinderilor în mediu, afectează inovația companiei:

 • factori politici
 • factori legali
 • factori politici
 • factori sociali
 • factori tehnologici
 • factori economici
 • factori durabili
 • factori climatici

Factorii politici. Stabilitatea situației politice din țară determină eficiența inovației și crește astfel atractivitatea investițională a industriei interne, inclusiv a partenerilor străini

Factorii legali. Statutul juridic legal al companiei determină succesiunea inovării și cooperării bine organizate cu autoritățile centrale și locale care exercită controlul și supravegherea întreprinderii de inovare, ghidate de un sistem de legislație.

Factorii economici. Reflectă situația economică generală din țara sau regiunea în care își desfășoară activitatea compania. Acești factori sunt cei mai semnificativi, deoarece starea actuală și proiectată a economiei afectează atingerea obiectivelor de afaceri, inclusiv implementarea inovațiilor.

         Factorii științifici și tehnici ai macro-mediului. efect indirect asupra inovației întreprinderilor, sunt cruciale pentru apariția inovațiilor tehnologice în procesele de producție

Factorii sociali

 • includ impactul indirect al culturii organizaționale și al populației consumatoare, codul său moral de conduită, calitățile profesionale și personale ale angajaților, îngrijirea sănătății etc.
 • mediul social determină în mare măsură gama, volumul producției, împingând cerințele pentru un produs inovator și afectează indirect calitatea acestuia, sub rezerva disponibilității unei cereri efective pentru acest produs sau pentru orice alt produs alimentar.
 • Factorii sociali au o influență substanțială asupra activității inovatoare a întreprinderilor industriale și asupra rezultatelor activității lor inovatoare

Factori naturali și climatici

 • Mediul natural în care își desfășoară activitatea compania și nivelul de durabilitate pentru inovație. Resursele naturale motivează companiile să-și îmbunătățească activitățile de inovare în domeniu de dezvoltare
 • Trebuie remarcat faptul că un mediu extern este caracterizat de mai multe proprietăți de bază:
 • Interconectarea factorilor de mediu;
 • Complexitatea, cantitatea mare și nivelul de factori de variabilitate care afectează compania
 • Dinamism, datorat dezvoltării economice dominante a statului;
 • Natura probabilistică a modificărilor care au loc în mediul înconjurător.

FACTORI DE INFLUENȚĂ DIRECTĂ – MICROMEDIUL

 • afectează în mod direct activitățile companiei: ritmul și amploarea întreprinderii, eficacitatea acesteia și inovativitatea companiei.

Clasificare:

 • Furnizori
 • Concurenți
 • Clienți
 • Organisme publice

Furnizorii

 • afectează inovația întreprinderii la nivelul prețurilor, calității, volumului, timpului de livrare necesar pentru materiile prime, componentele și multe altele.
 • Selecția corespunzătoare a furnizorilor este o premisă pentru o inovație eficientă.

Consumatorii

 • Într-un mediu de piață caracterizat de concurența activă între producători, implementarea strategiei de inovare depinde în mare măsură de consumatori.
 • Producătorii trebuie să răspundă nevoilor clienților, îmbunătățind constant produsele existente și dezvoltarea de noi rubrici, adică implementarea active diverse inovații.

Concurența

 • ca parte a unei economii de piață, formarea avantajului competitiv prin inovație este considerată ca fiind un proces permanent. Pentru a se menține pe piață întreprinderile suportă costurile suplimentare cu cercetarea și dezvoltarea pentru inovare care le asigură deosebirea față de firmele concurente.

Clienții – consumatorii, utilizatorii, întreprinderile comerciale, agenţii guvernamentale

 • Clienţii alcătuiesc cercul firmelor, instituţiilor şi al persoanelor individuale cărora le sunt oferite pentru consum / utilizare mărfuri, produse realizate de întreprindere.

Organismele publice

 • Organismele publice sunt reprezentate de asociaţiile profesionale, ale consumatorilor, organismele de stat publice şi locale, faţă de care întreprinderile au obligaţii legale.

Mediul ambiant determină o multitudine de efecte asupra întreprinderilor:

 • adoptarea de stategii organizatorice suple, flexibile, adecvate frecvenţei, complexităţii şi amplitudinii schimbării
 • multiplicarea punctelor de contact între întreprinderi şi mediu pentru sesizarea operativă şi corectă a schimbărilor
 • diferenţierea modului de definire a atribuţiilor în cadrul activităţilor întreprinderilor în funcţie de gradul de afectare a acestora la schimbările mediului
 • creşterea rolului activ de prognoză a schimbării

Mediul are două niveluri – macro și micro, care sunt descrise de următorii factori și anume: factorii macro (politici, legali, economici, sociali, tehnologici, de mediu, climatici), care reflectă particularitățile cadrului de reglementare de stat al politicii economice naționale, adecvarea resurselor și factori de micromediul (furnizori, clienți, concurenți, audiență), care reflectă mediul imediat al economiei de piață, care creează cerere și ofertă pe piață și determină componentele infrastructurii acestei piețe.

Factorii de mediu intern care influențează inovativitatea companiei sunt definiți în cadrul subsistemelor sale funcționale (producție, finanțe, personal, marketing și management) și determină excesul sau lipsa resurselor, interesul pentru inovația întreprinderii și capacitatea instituțională de a implementa inovații.

Spune ce crezi

Contact Us

Student Atreprenor

Aleea Mihail Sadoveanu nr.3
contact@studentantreprenor.ro